czwartek, 23 sierpień 2018 15:23

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach ogłaszaprzetarg na dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2018/201


Lipiny, dnia 23.08.2018 r.
IP-2710.01.2018

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2018/2019”

Szczegóły dotyczące postępowania :

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie_o_zamowieniu.doc
SIWZ o dostarczeniu opału - siwz_dostarczenie_opalu.pdf
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTY - zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_sp_warunkow.docx
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - zalacznik_nr_3_oswiaczenienie_o_niepodleganiu_wykl.docx
Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - zalacznik_nr_4_oswiaczenie_wykonawcy.docx
Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia.docx
Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWE - zalacznik_nr_6_oswiaczenienie_grupy_kapitalowe.docx
Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY - zalacznik_nr_7_wzor_umowy.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 608036-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.