środa, 11 wrzesień 2019 15:31

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału na sezon 2019 - 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach ogłaszaprzetarg na dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2019/2020


Lipiny, dnia 11.09.2019 r.

IP-2710.01.2019

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2019/2020”

Szczegóły dotyczące postępowania :

Ogłoszenie - Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - SIWZ - dostarczenie opału
FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 - formularz oferty
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - Załącznik nr 4 Doświadczenie wykonawcy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia
OŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWE - Załącznik nr 6 Oświadczenie grupy kapitałowe
WZÓR UMOWY - Załącznik nr 7 Wzór umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 595942-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.