niedziela, 22 październik 2017 14:37

Informacja o wyborze wykonawcy - zakup pomocy dydaktycznych

Dotyczy Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).


Informacja o wyborze wykonawcy - zakup pomocy dydaktycznych

Komisja do rozpatrzenia oferty zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym  w szkołach zawodowych) nie wybrała żadnego wykonawcy.(nie wpłynęła żadna oferta)

Podpis komisji:
Jolanta Galińska
Jadwiga Frasuńska